V úterý 19. 9.  – od 16 do 17 hodin třídní schůzky

V pátek 22. 9. – beseda recyklohraní: Tonda obal na cestách

Pátek sebehodnocení práce a chování – založeno v portfoliu

český jazyk
Tvoření slov a jejich stavba (
Kořen, předponová část (předpona), příponová část (přípona, koncovka)
Slova příbuzná.
Pravopis – koncovky podstatných jmen rodu ženského, středního a rodu mužského (procvičuj s odůvodňováním)
Slovesa – určování mluvnických kategorií (osoba, číslo, čas).>Trénuj mluvnické kategorie podstatných jmen<>Trénuj mluvnické kategorie sloves<Čtení o době knížete Václava.Ve středu 20. 9. diktát – trénuj v učebnici str. 11/6.

Učebnice po str. 17, PS po str. 8.

angličtina Unit 3, 4

Seznamování, krátký dialog, sloveso LIKE . I like…..  I don´t like….
Opakování osobních a přivlastňovacích zájmen, tvarů slovesa TO BE.

Ve slovníčku zapsaná slovíčka str. 8, 9. (pravidelně si procvičuji ústně i písemně).  Ve čtvrtek 21. 9. test slovíčka str. 6, 8. PS po str. 8

matematika Numerace přirozených čísel do 1 000 000
Početní výkony s přirozenými čísly a jejich vlastnosti
Zaokrouhlování. Základní geometrické útvary (bod, úsečka, přímka, polopřímka, rovina)
Rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník….), Prostorové útvary (krychle, kvádr…)
Vzájemná poloha přímek, rýsovací dovednosti
Kolmost, rovnoběžnost. Přemýšlení o datech, logické uvažování, úkoly z logické olympiády
Slovní úlohy
Písemné násobení, dělení
Bobřík informatiky – vyzkoušej si některý z archivních  testů!
archiv | Bobřík informatiky – JČU (ibobr.cz)V pátek 22. 9. test z PS str. 3, 4.
PS po str. 4, Geometrie PS po  str. 3
vlastivěda
přírodověda