český jazyk Opakování: Vyjmenovaná slova (uč. str. 37 – 47); (PS str. 29 – 34). Procvičování pravopisu zelená lekce č.4; str. 14 – 27 – průběžné procvičování.

Čtení: Mimočítankové čtení.

angličtina Lekce 3 – Be healthy! Dokončení lekce 3 + Učebnice str. 18/19 Review A.
matematika V úterý 15.11. čtvrtletní písemná práce z MA: (porovnávání čísel (větší, menší, rovná se); písemné násobení; písemné dělení jednociferným dělitelem; zápis čísel: jednotky, desítky, stovky; sčítání a odčítání (tisíce); rovnoběžky, různoběžky, kolmice).

Práce s daty: PS str. 11

vlastivěda
přírodověda Živé organizmy – Rostliny (uč. str. 14); PS str.8 – příští hodinu opakovací písemný test ROSTLINY (23.11.)