Informace k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2023/2024

ROZHODNUTÍ o přijetí do MŠ Březnice

Rozhodnutí hromadné 2023-2024

Organizace a průběh zápisu k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Březnice, okres Zlín, příspěvkové organizaci pro školní rok 2023/2024

 

     Ředitelka mateřské školy v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dále v souladu se zákonem č. 67/52022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace ve znění pozdějších předpisů stanovuje termín a místo zápisu k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku 2023/2024.

  • Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v úterý dne 2. května 2023 od 15,00 do 17,00 hodin v kanceláři zástupkyně pro MŠ Březnice v Mateřské škole Březnice 485, 760 01 Zlín. Kromě vyplněné žádosti včetně potvrzení dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte a jeho očkování (potvrzení lékaře je povinné pro děti, které neplní od 1. září 2023 povinné předškolní vzdělávání) předloží i rodný list dítěte a občanský průkaz žadatele, případně při podání žádosti dálkovým způsobem prostou kopii rodného listu dítěte, která nebude součástí spisu a po ověření údajů bude skartována.

Podání žádosti je možné doručit také následujícími způsoby:

  1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): na zsbreznice@zlinedu.cz dne 2. 5. 2023,
  2. poštou: Základní škola a Mateřská škola Březnice, okres Zlín, p.o., Březnice 15, 760 01 Zlín, (rozhodující je datum podání na poštu)
  3. datovou schránkou: igcmb2c

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak se k žádosti nepřihlíží.

     Žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (formuláře) jsou volně dostupné na webových stránkách školy https://www.zsamsbreznice.cz/materska-skola/zapis-do-ms/ nebo po předchozí telefonické domluvě  (tel. +420 577991166) v budově základní školy Březnice 15, 760 01 Zlín. Do přijímacího řízení mohou být zařazeny jen řádně vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně „Vyjádření poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost“). O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona rozhodne ředitelka školy pouze na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a praktického lékaře.

  • Dne 18. května 2023 od 10,00 do 11,00 hodin mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v kanceláři ředitelky školy v Základní škole Březnice 15, 760 01 Zlín
  • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se bude zákonným zástupcům dětí vydávat v budově Mateřské školy Březnice 15, 760 01 Zlín ve čtvrtek dne 1. června 2023  od 10,00 do 11,00 hodin.

Dne 1. června 2023 bude v Základní škole Březnice 15, 760 01 Zlín, na úřední desce a webových stránkách školy www.zsamsbreznice.cz zveřejněn seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem (č.j. pod kterým je žádost zaevidována) s výsledkem řízení u každého uchazeče. V případě, že si rodiče rozhodnutí o nepřijetí dítěte osobně nevyzvednou, bude odesláno poštou do vlastních rukou.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kritérií a počtu volných míst v MŠ. V případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 překročí počet volných míst v MŠ, bude postupováno podle níže stanovených kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024.

     Zákonné zástupce dětí upozorňuji na § 34a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

Mgr. Jana Strnadová

ředitelka školy

V Březnici dne 20.03.2023

 

Kritéria MŠ zápis 2023-2024

zadost-o-prijeti-k-predskolnimu-vzdelavani-2023-24