Jsme školou rodinného typu, kde každý každého dobře zná.

Vesnická škola je neodmyslitelnou součástí života obce a svým způsobem i nositelem kultury v obci. Klade tak větší důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních škol, a tím dochází k její profilaci. Naší snahou je působit ve výchově a vzdělávání na estetické cítění žáků, vytvářet u nich pocit sounáležitosti s obcí, dále chceme rozvíjet environmentální výchovu. Významnou součástí působení na žáky bude rovněž výchova ke zdravému způsobu života. Snažíme se skloubit moderní životní styl s tradičními hodnotami života na vesnici.

Jsme  malotřídní škola se čtyřmi třídami .

 Ve školním roce  2022/2023

 I. třída /1.ročník/ ,

 II. třída /  2. ročník/

 III. třída /3., 5. ročník/

IV. třída /4. ročník/

 

Zřizovatelem je Obec Březnice, okres Zlín.

 

Kapacita základní školy je 85 žáků.

Součástí školy je mateřská škola se třema odděleními s kapacitou 71 dětí, školní družina s kapacitou 55 žáků , školní jídelna s kapacitou 200 jídel a školní výdejna s kapacitou 85 žáků.

Vycházíme ze školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Škola pro děti škola hrou.. Naším cílem je všestranný rozvoj žáka. Snažíme se vytvářet školu, ve které se cítí dobře – děti, rodiče i učitelé. Konec hodiny neohlašujeme zvoněním, vycházíme z potřeb žáků a časového rozvrhu. Nabízíme rodinné prostředí s nižším počtem dětí ve třídě, kooperativní výuku, estetické kroužky, exkurze, školní projekty.

Klademe důraz na bezpečné prostředí, rozvoj osobnosti žáka, rozvoj spolupráce a komunikace, smyslové a prožitkové učení.

Nabízíme možnost kvalitního vzdělávání pro všechny.

Učitelé nad rámec svých povinností pracují individuálně s nadanými dětmi, které pak dosahují velmi dobrých výsledků jak v regionálním, tak i celostátním srovnání –matematické soutěže, výtvarné soutěže

Děti vychovávané v římskokatolické víře mohou navštěvovat nepovinný předmět náboženství (v 1.- 5. ročníku).

Žáci si mohou vybrat z nabídky kroužků různého zaměření, kde mohou rozvíjet svůj talent .

Ve výuce uplatňujeme nové metody práce. Využíváme interaktivních tabulí, dataprojektorů, PC aj.
S žáky pracujeme individuálně, skupinově, oblíbené jsou projekty třídní či celoškolní. V projektových dnech spolupracují mezi sebou děti napříč věkovými skupinami. Naší prioritou je klid, jistota a bezpečí každého žáka. Snažíme se předcházet všem negativním jevům a jejich projevy už v zárodcích potíráme. Dosahujeme v této oblasti velmi dobrých výsledků. Jsme přesvědčeni, že řešením i zdánlivých maličkostí zabraňujeme vzniku velkých problémů.

VYBAVENÍ ŠKOLY

Budova stojí uprostřed velké školní zahrady, školní trakt je obrácený k jihu. Celý areál se nachází nedaleko od středu obce a v blízkosti hlavní komunikace, přesto je možné ho nazvat oázou klidu a ideálním místem pro klidnou školní práci.

Budova školy není podsklepená. V přízemí školy je šatna, výdejna obědů, kuchyňka, třída ŠD a I. třída. V prvním patře je sborovna, II. třída, ředitelna, III. třída, IV. třída a počítačová učebna. V přízemí i v patře jsou umístěny rekonstruované umývárny s WC příslušenstvím.

Z oken školy pozorujeme změny v přírodě, počasí a dění ve školní zahradě, na okolních polích , loukách a v lesích. Zahrada je zatravněna a osázena okrasnými keři a stromy. Její součástí je relaxační kout s průlezkami, houpačkami, skluzavkou, pískovištěm.

Žáci i učitelky využívají zahradu a její vybavení pro oddech a relaxační činnosti o přestávkách i při výuce.

K dispozici máme také asfaltové hřiště pod školou, které je využíváno v hodinách TV a při činnosti ŠD. Zahrada i hřiště jsou oplocené a nejsou přístupné pro veřejnost.

Jednotlivé třídy jsou prostorné, okna jsou vybavena žaluziemi nebo závěsy. U každé třídy, vyjma II. třídy, je také kabinet, který slouží jako sklad pomůcek. Vybavení tříd nábytkem je účelné. Ve všech třídách byly postupně vyměněny lavice i židličky. Mámě výškově stavitelné lavice i židličky, takže snadno můžeme nastavit výšku tak, aby odpovídala velikosti žáků. Místnosti, které žáci využívají, dávají svým prostorem široké možnosti k všestranným hrám a činnostem žáků a rozvoji jejich osobnosti.

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce především jazyka českého a matematiky je využíván výukový SW. Pomůcky jsou podle možnosti průběžně doplňovány a obnovovány. Ve všech třídách máme nainstalovány interaktivní tabule, které plně využíváme.

Všechny vnitřní i venkovní prostory školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů týkajících se čistoty, teploty, osvětlení, hlučnosti. Jsou prováděny pravidelné bezpečnostní kontroly a revize. Pro dodržování pitného režimu žáků i pedagogického sboru slouží várnice umístěné na chodbě a denně doplňované čajem nebo vodou se sirupem.

Škola nemá svou vlastní kuchyň. Obědy jsou dováženy ze školní kuchyně, která je umístěna 400 m od školy v budově mateřské školy.

Škola není bezbariérová, integrovat vozíčkáře není možné.