Zvláštní zápis pro cizince do ZŠ 2022/2023 – UKRAJINA

Organizace pro zápis cizinců do ZŠ 2022-23

Kritéria zápis pro cizince do ZŠ 2022-23

Zadost-o-prijeti-2

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od 1.9.2022

Kladné přijetí do ZŠ poštou škola nezasílá je možné si jej vyzvednout ve čtvrtek 12.5.2022 od 13 do 15h v ZŠ nebo příští týden v MŠ.

Rozhodnutí o přijetí ZŠ 2022-23

Informace pro zákonné zástupce týkající se zápisu k povinné školní docházce ve školním roce 2022/2023

 

Termín a podání žádosti k zápisu:

Zápis proběhne prezenčně v úterý 5. 4. 2022 od 13:30 do 17.00 v budově ZŠ Březnice, Březnice 15.

V případě nemoci dítěte, pošlete žádost o přijetí do ZŠ, vzhledem ke správnímu řádu již není možný jiný termín prezenčního zápisu.

 1. osobní podání (v den zápisu do rukou ředitelky školy)
 2. do datové schránky školy (igcmb2c) do termínu 5. 4. 2022,
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat prostý email!) v termínu do 5. 4. 2022,
 4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

K zápisu se dostaví zákonní zástupci spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou:

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy povinné školní docházky:

 • vytištěná žádost o přijetí podepsanou zákonnými zástupci (2x);
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese;
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno;

 

Časový termín si lze rezervovat v příslušné tabulce, která slouží jako takový rezervační systém 

Rezervacni-system.docx (live.com)

 

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání učinit písemně, v elektronické podobě nebo osobně při realizaci zápisu.

Kopie rodného listu dítěte bude přiložena k žádosti o přijetí. Rodič předloží k nahlédnutí originál rodného listu, bude-li o to požádán. V žádosti o přijetí rodiče zkontrolují správnost údajů: jméno, příjmení dítěte a datum narození podle rodného listu, adresu trvalého bydliště včetně čísla popisného.

Žádost o přijetí

 

Žádost, zápisový list a kopii rodného listu dítěte je možné doručit následujícími způsoby:

 1. osobní podání (v den zápisu do rukou ředitelky školy)
 2. do datové schránky školy (igcmb2c) do termínu 5. 4. 2022,
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat prostý email!) v termínu do 5. 4. 2022,
 4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc).

 

Důležité informace a kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2022/2023

Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2022 šest let (děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016) včetně těch, kterým byl loni odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok.

Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2021), přijdou rodiče s dítětem k zápisu znovu.

Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

V případě cizinců je nutné doložit kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. (prokázání statutu rezidenta) a na jaké adrese je dítě/žák přihlášen/o.

 

Kritéria pro přijetí

 1. dítě s trvalým pobytem v obci Březnice, a to až do povolené kapacity třídy, školy
 2. ostatní

 

Odklad povinné školní docházky:                    

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 • vytištěná a podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky;
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
 • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

Upozorňujeme, že podle novely školského zákona je potřeba, aby rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad zahájení povinné školní docházky, přišli k zápisu již s doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vážení rodiče, vzhledem k dlouhým objednacím termínům ve školských poradenských zařízeních si vyšetření zajistěte včas.

 

Jak mají rodiče postupovat, když chtějí žádat o odklad povinné školní docházky?

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Pokud bude Vašemu dítěti udělen odklad povinné školní docházky, vzniká povinnost předškolního vzdělávání Vašeho dítěte.

 

Získání registračního čísla

Každé dítě dostane u zápisu nebo bude přiděleno v rezervačním systému registrační číslo. Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.

 

Nahlédnout do spisu bude možné ve středu 21. 4. 2022 mezi 14:00 a 15:00 hodin.

Podle § 38 ost. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno (nejpozději) 4. 5. 2022 na webu školy a ve vývěsce školy pod registračním číslem, které obdržíte při podání žádosti o přijetí. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na prvních třídních schůzkách.

Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.

Rozhodnutí o udělení odkladu PŠD bude zákonným zástupcům předáno do vlastních rukou nebo zasláno doporučeně poštou.

Zákonné zástupce, kteří zvolí podání formulářů elektronicky nebo poštou, budeme následně informovat potvrzovacím mailem včetně oznámení registračního čísla přiděleného jejich žádosti.

O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle zveřejněných kritérií. Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3 mají účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.

V případě dotazů nás kontaktujte mailem  zsbreznice@zlinedu.cz nebo telefonicky 577991166

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Mgr. Jana Strnadová

ředitelka ZŠ a MŠ Březnice

email: zsbreznice@zlinedu.cz

tel: 577991166

Informace k zápisu do 1.třídy 2022-2023

Rezervační systém

Žádost o přijetí

Žádost o odklad povinné školní docházky